Avtaler

Den norske Forfatterforening har lang tradisjon for å fremforhandle standardavtaler som regulerer rettigheter og plikter, og ikke minst royalty og vederlag, for ulike typer bruk av skjønnlitterære tekster.

Her finner du de avtalene som pr. i dag er inngått med hhv. Den norske Forleggerforening, NRK, bokklubbene og Norsk Kulturråd.

Normalkontrakten

Billigbokavtale


Bokklubbavtale

Nye vilkår som er fremforhandlet og omtalt i protokollen av 18.juni 2008 mellom Den norske Forfatterforening og Den norske Forleggerforeningen skal gjelde fra protokollens signeringsdato. Ny avtale blir lagt ut så snart den er ferdigstilt.


Lydbokavtale

Agentavtale

NRK-avtale

Filmavtale

Innkjøpsordning

Avtalen under gjaldt til og med 2014. Fra 2015 er avtalen erstattet av retningslinjer vedtatt av Norsk Kulturråd. Se www.kulturradet.no for mer informasjon

E-bokavtaler

Avtaler nedlasting og enkeltstrømming av e-bøker gjeldende fra 1.1.2014

Avtaler om e-bøker i abonnementstjenester

Avtaler som gjelder til og med 31.12.2013

Avtale om e-bokutgivelse av titler hvis første utgave fortsatt er i fastprisperioden (frontlist):

Avtale som omhandler utgivelse av e-bok etter utløp av førsteutgavens fastprisperiode (backlist)

Tilbakekalling av rettigheter

Vi har utarbeidet et standardformular for forfattere som ønsker å ta tilbake rettighetene til eldre titler. Henvisningen til §5.2.3 gjelder for den gamle normalkontrakten. Den nyeste normalkontrakten daterer til april 2009, her er det § 3.2.1 som gjelder når en ønsker å ta tilbake rettigheter til verk.

Tekstforslag:

“Kjære [Forlag/Redaktør], min bok/mine bøker:

  1. tittel
  2. årstall for førsteutgaven
  3. årstall for siste opplag 

er nå utsolgt fra forlaget.

Jeg ber om at dere gir ut et nytt opplag av denne boken/disse bøkene.

Dersom dere allerede nå vet at dere ikke kommer til å utgi boken/bøkene i nytt opplag innen seks måneder fra dere mottok denne henvendelsen, ønsker jeg at rettighetene til denne/disse utgivelsene tilbakeføres meg (jmfr. Normalkontraktens § 5.2.3).

Dersom dere ikke skal gi ut boken, er det fint om dere skriftlig bekrefter at jeg har fått tilbake rettighetene til å utgi disse/denne konkrete tittelen/titlene”