Avtaler

Den norske Forfatterforening har lang tradisjon for å fremforhandle standardavtaler som regulerer rettigheter og plikter, og ikke minst royalty og vederlag, for ulike typer bruk av skjønnlitterære tekster.

Her finner du de avtalene som pr. i dag er inngått med hhv. Den norske Forleggerforening, NRK, bokklubbene og Norsk Kulturråd. For eldre avtaler, vennligst ta kontakt med sekretariatet.

Normalkontrakten

Billigbokavtale


Bokklubbavtale

Nye vilkår som er fremforhandlet og omtalt i protokollen av 18.juni 2008 mellom Den norske Forfatterforening og Den norske Forleggerforeningen skal gjelde fra protokollens signeringsdato. Ny avtale blir lagt ut så snart den er ferdigstilt.


Lydbokavtale

Agentavtale

NRK-avtale

Satsene i NRK avtale 2021 er følgende:

Prosa 645,- pr minutt

Lyrikk 1260,- pr minutt

Filmavtale

Innkjøpsordning

Avtalen under gjaldt til og med 2014. Fra 2015 er avtalen erstattet av retningslinjer vedtatt av Norsk Kulturråd. Se www.kulturradet.no for mer informasjon

E-bokavtaler

Avtaler nedlasting og enkeltstrømming av e-bøker gjeldende fra 1.1.2014

Avtaler om e-bøker i abonnementstjenester

Avtaler som gjelder til og med 31.12.2013

Avtale om e-bokutgivelse av titler hvis første utgave fortsatt er i fastprisperioden (frontlist):

Avtale som omhandler utgivelse av e-bok etter utløp av førsteutgavens fastprisperiode (backlist)

Tilbakekalling av rettigheter

Vi har utarbeidet et standardformular for forfattere som ønsker å ta tilbake rettighetene til eldre titler. Henvisningen til §5.2.3 gjelder for den gamle normalkontrakten. Den nyeste normalkontrakten daterer til april 2009, her er det § 3.2.1 som gjelder når en ønsker å ta tilbake rettigheter til verk.

Tekstforslag:

«Kjære [Forlag/Redaktør], min bok/mine bøker:

  1. tittel
  2. årstall for førsteutgaven
  3. årstall for siste opplag 

er nå utsolgt fra forlaget.

Jeg ber om at dere gir ut et nytt opplag av denne boken/disse bøkene.

Dersom dere allerede nå vet at dere ikke kommer til å utgi boken/bøkene i nytt opplag innen seks måneder fra dere mottok denne henvendelsen, ønsker jeg at rettighetene til denne/disse utgivelsene tilbakeføres meg (jmfr. Normalkontraktens § 5.2.3).

Dersom dere ikke skal gi ut boken, er det fint om dere skriftlig bekrefter at jeg har fått tilbake rettighetene til å utgi disse/denne konkrete tittelen/titlene»