Seksuell trakassering

Seksuell trakassering er forbudt i Norge etter likestillingslovens § 8.

Seksuell trakassering defineres i loven som «uønsket seksuell oppmerksomhet som oppleves som krenkende og plagsom for den som rammes».

Seksuell trakassering er uønsket i bokbransjen på lik linje med resten av samfunnet.

Har du som forfatter, uavhengig av medlemskap, opplevd trakassering? Vi minner om at administrasjon og tillitsvalgte i DnF har taushetsplikt og vil holde på dette – for begge sider – i en eventuell varslingssak.

Vi som forfatterforening er ikke arbeidsgiver og kan ikke behandle en klage, men kan gi råd og veiledning videre. Vår rolle er å være din støttespiller, og henvise deg videre når det er aktuelt.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har en utvidet veiledningsplikt i saker som gjelder seksuell trakassering:https://www.ldo.no/ombudet-og-samfunnet/ombudets-arbeid/veiledningstjenesten/

For de som har opplevd noe som kan være en straffbar voldtekt, kan vi hjelpe dere i kontakt med bistandsadvokat. Det betyr ikke automatisk å gå rettens vei, men hjelp til å vurdere saken fra en advokat. Alle har rett på tre timers gratis advokatbistand for å vurdere om man vil anmelde en voldtekt. Oslo tingrett har en liste over faste bistandsadvokater, som har kompetanse på dette feltet: https://www.domstol.no/contentassets/eb7503d9d49b460d88388636c13c64ee/faste-bistandsadvokater-fra-150520.pdf

DnF er i dialog med Likestillings- og diskrimineringsombudet som presiserer at Likestillings- og diskrimineringsombudet kan bistå deg med å:

  • Gi veiledning i regelverket om diskriminering
  • Gi deg en vurdering av saken med grunnlag i dine opplysninger
  • Gi deg innspill til hva du kan gjøre videre
  • Gi deg veiledning om hvordan du klager til Diskrimineringsnemnda

Hvis du etter å ha fått saken vurdert av ombudet ønsker å gå videre, skal det utarbeides en klage. Denne er det Diskrimineringsnemnda som behandler. Nemnda fatter avgjørelse etter en prosess der begge parter høres. Du kan lese mer om prosessen her:

 https://www.diskrimineringsnemnda.no/saksgangen

Foreningens tillitsvalgte, og andre som opptrer på vegne av DnF, plikter å følge disse retningslinjene og har et særskilt ansvar for ikke å misbruke sin formelle eller uformelle maktposisjon eller status. Brudd på retningslinjene kan medføre konsekvenser for vervet.

Forfatterforeningen har ikke juridisk myndighet til å engasjere seg i saker som handler om lovbrudd, men vil kunne tilby støtte og rådgivning.

Si ifra når noen trår over dine grenser – eller hvis du ser noen som trår over andres grenser!

Du kan nå oss på lederen@forfatterforeningen.no. Den leses kun av DnFs sittende leder. Vi ber om at du ikke sender personsensitive opplysninger. men heller ber om en samtale.

Retningslinjer mot seksuell trakassering i DnF

Den norske Forfatterforening slutter seg til bokbransjens felles retningslinjer mot seksuell trakassering av 29. november 2017 (se under). Foreningens tillitsvalgte, og andre som opptrer på vegne av DnF, plikter å følge disse retningslinjene og har et særskilt ansvar for ikke å misbruke sin formelle eller uformelle maktposisjon eller status. Brudd på retningslinjene kan medføre konsekvenser for vervet.

Forfatterforeningen har ikke juridisk myndighet til å engasjere seg i saker som handler om lovbrudd, men vil kunne tilby støtte og rådgivning.